loader-logo
 • کارفرمای اصلی طرح

  شركت پتروشمی غدیر
 • محل پروژه

  استان خوزستان/ بندر امام خمینی
 • زمینه پروژه

  پــالايشــگــاه نــفـت و گــاز و صــنــايع پتروشيمي
 • ظرفیت

  150 هـزار تن وینیــل کــلراید مونومر(VCM) در سال 120 و هزار تن پلی وینیل کلراید (PVC) در سال
 • مدت قرارداد

  2 ماه

شرح پروژه :

 

بررسی وضعیت موجود و باز طراحی راکتورDC-201 مجتمع ، تهیه مدارک و نقشه های مربوطه ، تهیه اسناد مناقصه ساخت و نصب راکتور ، همکاری در روند برگزاری مناقصه و ارزیابی پیشنهادات

خدمات ارائه شده :

 

خدمات مشاوره، تهیه اسناد مناقصه و مشارکت در برگزاری مناقصه و انتخاب برنده