loader-logo
 • کارفرمای اصلی طرح

  مجتمع مس شهر بابک
 • محل پروژه

  شهر بابک/ خاتون آباد
 • زمینه پروژه

  ایمنی، بهداشت و محیط زیست و پدافند غیر عامل و آموزش
 • مدت قرارداد

  6 ماه

شرح پروژه :

ارائه خدمات جنبي مربوط به ايمني ، بهداشت و محيط زيست پروژه ها

خدمات ارائه شده :

 • انجام مطالعات شناسایی ریسک و مخاطرات فرآیندی و غیر فرآیندی به روش های HAZOP و  HAZID برای واحد اکسیژن مجتمع مس خاتون آباد

 • تدوین سند واکنش در شرایط اضطراریEmergency Response Plan